Arbetet med den Elektroniska nosen (2008 – 2018)


Kontakta oss

Forskningsstudien med de specialtränade hundarna hade gett mycket lovande resultat. Nästa steg var att hitta en teknisk lösning som i framtiden skulle kunna ersätta hundarnas känsliga och välutvecklade luktsinne. I början av 2000-talet var den ”elektroniska nosen” ett omtalat ämne inom olika forskningsområden, dock inte inom medicinsk forskning. Idén kring apparaturen och ett instrument föddes och lösningen blev just en elektronisk nos, som skulle kunna användas för diagnostik i medicinska sammanhang. Vi utformade och lät bygga en första enkel prototyp av instrumentet. Därmed påbörjades ett mödosamt men mycket spännande arbete med att vidareutveckla den elektriska nosen till ett väl fungerande instrument med hög precision och hastighet, säkerställd validerbarhet samt ett instrument som är reproducerbart och användarvänligt.

I ett första skede genomfördes gaskromatografi och massspektrometri av ovarialcancertumörer. Undersökningen visade 11 specifika VOC:s som omger ovarialcancer och är karakteristiska för den. Grundat på detta valdes specifika sensorer ut för den nya elektroniska nosen som började byggas. I nästa steg planerades speciella luftkanaler samt en specialkonstruerad inmatningsstav för att kunna använda blod i analyserna. Nykonstruerade styrkort tillverkades med syfte att göra instrumentet flexibelt inför framtida användning. Första testresultaten visade 60% sensitivitet, vilket upplevdes som lovande då den ursprunglig elektroniska nosen inte kunde detektera VOC:s från cancertumörer. Därefter påbörjades upplärning av mjukvaran genom flera hundra testserier. Totalt genomfördes runt 1000 tester under utvecklingsfasen. År 2015 då algoritmen för statistisk bearbetning av signalerna var klar startades en ny studie. Studien inkluderade 165 prover varav 97 kom från patienter med ovarialcancer medan 68 prover var från friska individer. Resultaten var slående och världsunika med en sensitivitet på 92% samt specificitet på 93%.

En svensk patentansökan lämnades in efterföljd av en internationell PCT (Patent Cooperation Treaty) ansökan. Båda godkändes 2017 och ett manuskript med titeln: “New construction of an electronic nose detects volatile organic compounds from blood, useful for the diagnosis and screening of ovarian carcinoma” är i tryck just nu.