Indikationer för användning


Kontakta oss

Indikationen är misstanke om ovarial cancer och de olika patientgrupperna är:

a) Konfirmeringstest: Kvinnor under utredning vid olika vårdenheter samt som remitteras till sjukhus med misstanke om ovarialcancer,

b) Monitorering under behandling samt vid misstanke på recidiv efter avslutad primärbehandling (uppföljning). Antalet kvinnor är detsamma som för gruppen a). Antalet tester blir dock fler

c) Screeningstest: Antal kvinnor i gällande åldersgrupp, är ca 1.7 miljoner i Sverige.
Inom indikationen ingår även kvinnor med positiva mammografifynd. Med tanke på sjukdomens genetiska koppling till bröstcancer kan testning av bröstcancerpatienter ha en förbyggande effekt.